Bhagavan Sumatinath ( श्रीसुमतिनाथ)

Bhagavan Sumatinath ( श्रीसुमतिनाथ)
Name .............Sumati nath
Father's Name ........... Megharath
Mother's Name ......... Sumangla
Birth Place ........... Ayodhya
Birth Thithi ............baishak su. 8
Diksha Thithi ............ baishak su. 9
Kevalgyan Thithi ....... chaitra su. 11
Naksharta ............ Magha
Diksha Sathi ............ 1,000
Shadhak Jeevan ........ 1,00,000 purva less 2 puvang
Age Lived ............. 40,00,000 purva
Lakshan Sign ........... Chrouch
Neervan Place .......... Sammed Shekhar
Neervan Sathi .......... 1,000
Neervan Thithi .......... Chaitra sukla. 11
Colour ......................Golden