Bhagavan Parshvanath

Bhagavan Parshvanath
Name .................Parshva Nathji
Father's Name .............Asvasena
Mother's Name.............Vama
Birth Place .................Varanasi (Kasi)
Birth Thithi ................Paush ku. 10
Diksha Thithi ...............Chaitra ku.4
Kevalgyan Thithi ........Chaitra ku.4
Naksharta ................Trivisakha
Diksha Sathi ................ 300
Shadhak Jeevan .........70 years
Age Lived ..................100 years
Lakshan Sign ............... Nag (Serpent)
Neervan Place ............. Samed Shikar
Neervan Sathi ..............33
Neervan Thithi ............ Shravan su.8
Colour ............. Blue