Bhagavan Kunthunath

Bhagavan Kunthunath
Name .................Kunthu Prabhu
Father's Name ............Suryasen
Mother's Name.............Shrikanta Devi (Sri Devi)
Birth Place ................Hastinapur
Birth Thithi ................Baishak ku. 14
Diksha Thithi ...............Baishak ku. 5
Kevalgyan Thithi .........Chaitra su. 5
Naksharta .................Krutika
Diksha Sathi ................ 1000
Shadhak Jeevan .........23,750 years
Age Lived ..................95,000 years
Lakshan Sign ............... Goat (He-goat)
Neervan Place .............Samed Shikar
Neervan Sathi ..............1000
Neervan Thithi ............ Baishak su. 1
Colour .............Golden