Bhagavan Dharmanath

Bhagavan Dharmanath
Name .................Dharma natha
Father's Name ............Bhanu
Mother's Name.............Suvrata
Birth Place ................Ratnapuri
Birth Thithi ................Magh su.3
Diksha Thithi ...............Magh su.13
Kevalgyan Thithi .........Paush su. 15
Naksharta .................Pushya
Diksha Sathi ................ 1000
Shadhak Jeevan .........2,50,000 years
Age Lived ..................10,00,000 years
Lakshan Sign ...............Vajra (spike headed club)
Neervan Place .............Sameed Shikar
Neervan Sathi .............. 108
Neervan Thithi ............ Jayesth ku. 5
Colour .............Golden