Bhagavan Vimalnatha

Bhagavan Vimalnatha
Name .................Vimalanatha
Father's Name ............Kritaverma
Mother's Name.............Shyama Devi (Suramya)
Birth Place ................Kampilpur
Birth Thithi ................magh su. 3
Diksha Thithi ...............magh su. 3
Kevalgyan Thithi .........paush su. 6
Naksharta .................Uttarbhadrapad
Diksha Sathi ................ 1000
Shadhak Jeevan .........15,00,000 purva
Age Lived ..................60,00,000 years
Lakshan Sign ...............Shukar (Boar)
Neervan Place ...........Sameed Shikar
Neervan Sathi .............. 6000
Neervan Thithi ............ aashad ku. 7