Bhagavan Vasupujya

Bhagavan Vasupujya
Name .................Vasupujya Prabhu
Father's Name ............Vasupujya
Mother's Name.............Vijaya
Birth Place ................Champapuri
Birth Thithi ................falgun ku. 14
Diksha Thithi ...............falgun ku. 15
Kevalgyan Thithi .........magh su 2
Naksharta .................Shatbhisha
Diksha Sathi ................ 600
Shadhak Jeevan .........54,00,000 purva
Age Lived ..................72,00,000 years
Lakshan Sign ...............Buffalo
Neervan Place .............Champa
Neervan Sathi .............. 600
Neervan Thithi ............ aashad su. 14
Colour .............Red