Bhagwan Shreyansanath

Bhagwan Shreyansanath
Name ................. Shreyansanath
Father's Name ............Visnu
Mother's Name.............Venu Devi
Birth Place ................Sinha Pur
Birth Thithi ................falgun ku. 12
Diksha Thithi ...............falgun ku. 13
Kevalgyan Thithi .........magh ku 15
Naksharta .................Shravan
Diksha Sathi ................1,000
Shadhak Jeevan .........21,00,000 purva
Age Lived ..................84,00,000 years
Lakshan Sign ...............Rhinoceros
Neervan Place .............Sammed Shekhar
Neervan Sathi ..............1000
Neervan Thithi ............ shravan ku. 3
Colour .............Golden